Home

1 ต.ค. 2565

จ้างทำวิจัย ดีต่อใจและอนาคต

การแก้ปัญหาต่าง ๆ ด้วยการประยุกต์ใช้วิธีทำวิจัย ซึ่งเป็นการศึกษาคนหาสิ่งที่ต้องการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ ถือว่าเป็นการฝึกทำวิจัยด้วยตนเอง ค่อยๆ ฝึก ค่อย ๆ ทำไป เดี๋ยวก็เก่งขึ้นได้แต่จะให้ถึงคำว่าเชี่ยวชาญเลยนั้น ก็คงจะเป็นไปได้ยาก หากไม่มีที่ปรึกษาช่วยแนะนำหรือชี้แนวทางให้ เนื่องจากการทำวิจัยในแต่ละหัวข้อของแต่ละบทนั้น มีรายละเอียดเล็ก ๆ น้อย ๆ จำนวนมากที่ต้องให้ความใส่ใจเป็นพิเศษ

บางท่านก็มีความรับผิดชอบหน้าที่การงานที่สำคัญกว่าจึงใช้บริการรับจ้างทำวิจัย หรือบางท่านก็อยากใช้บริการ แต่ก็กลัวคนอื่นจะมาดราม่าใส่ให้เสียอารมณ์ เพราะในความเป็นจริงแล้วทุกสิ่งทุกอย่างบนโลกทุกคนต่างมีมุมมองเป็นของตัวเอง มีข้อจำกัด มีความสามารถ มีทุนและโอกาสในการทำสิ่งต่าง ๆ ไม่เท่ากันอย่างแน่นอน แต่เป็นที่น่าแปลกใจ โดยเฉพาะคนที่มีพฤติกรรมเป็นนักเลงคีย์บอร์ด ที่มีให้เห็นทุกวันกับเรื่องราวต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นและมีแนวโน้มที่กลุ่มคนเหล่านี้เพิ่มจำนวนมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง

ทุกวันนี้จึงเกิดปรากฎการณ์ที่สะท้อนการกระทำที่สังคมไทยเข้าสู่ยุคศีลธรรมเสื่อมถอยอย่างรุนแรง สิ่งใดควรทำ สิ่งใดไม่ควรทำ หรือการตัดสินคนอื่น รวมถึงความคิดต่อเรื่องต่าง ๆ ที่ไม่เป็นกลางหรือใช้หลักเหตุและผลในการวิเคราะห์ แต่กลับเป็นการใช้อารมณ์มากกว่าเหตุผล  เพราะคำว่า “เป็นกลาง” ในทางปฏิบัติสำหรับบนโลกใบนี้แล้วไม่มีอยู่จริง เมื่อมีคนเห็นชอบก็ต้องมีคนเห็นต่าง เพราะเราทุกคนล้วนแล้วมีเหตุผล หรือความจำเป็นในแง่มุมต่างๆ เป็นของตัวเอง เช่นเดียวกับการจ้างทำงานวิจัย ทุกคนล้วนแล้วมีผู้ที่เห็นชอบและผู้ที่เห็นต่างในเรื่องดังกล่าว  ซึ่งล้วนแล้วต่างก็มีเหตุผลในมุมมองเป็นของจนเอง

ในบทความนี้เราขอเสนอมุมมองที่เป็นกลางเกี่ยวกับการทำงานวิจัยในการว่าจ้างทำงานวิจัย โดยถ่ายทอดจากประสบการณ์การทำงานในธุรกิจบริการรับทำวิจัยกว่า 10 ปี เป็นมุมมองที่อยากจะชี้ให้เห็นถึงความเป็นจริงในสังคมประเด็นสำคัญ ๆ และก็พิจารณาอย่างปราศจากอคติว่าเพราะอะไรถึงทำให้เกิดบริการรับทำวิจัย เพราะการจ้างทำงานวิจัย ไม่ได้ทำให้กลายเป็นคนฉลาด หรือเป็นคนไม่มีคุณภาพ ซึ่งการเรียนจบการศึกษาตามหลักสูตรมหาบัณฑิตจากรั้วมหาวิทยาลัยนั้น แม้จะต้องดำเนินการทำวิจัยหรือทำวิทยานิพนธ์ รวมถึงดุษฎีนิพนธ์ ในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก ความรู้ที่ได้รับส่วนใหญ่นั้นมาจากการศึกษาในชั้นเรียน ความรู้ที่ได้จากการศึกษานั้น ไม่ได้มีไว้สำหรับทำงานวิจัยเพียงอย่างเดียว แต่จุดประสงค์ที่ได้รับจากการศึกษาจริงๆ คือ นำมาใช้กับชีวิตจริง ใช้สำหรับการดำเนินชีวิตประจำวัน หน้าที่การงาน ให้สามารถวางแผน แก้ไขสถานการณ์ต่างๆ ได้ โดยเฉพาะสายงานที่คุณได้ศึกษามาผู้รับทำวิจัยไม่ใช่ “คนเลว”เขาเป็นเพียงเครื่องมือที่ช่วยให้จบการศึกษาได้ง่ายขึ้นเท่านั้น **ยกเว้นกรณีไม่มีทักษะความรู้จริงและถูกต้อง แต่มารับจ้างทำวิจัย โดยไม่มีความรับผิดชอบ คุณภาพงานต่ำไม่คุ้มค่า หรือไม่มีความสามารถเพียงพอกับค่าบริการที่เรียกเก็บจากลูกค้า พวกนี้ก็มีอยู่ไม่น้อยที่แฝงตัวคอยฉกฉวย หลอกลวง แต่สำหรับคนบางกลุ่มมองว่าผู้รับทำงานวิจัย

รับทำงานวิทยานิพนธ์นั้นเป็นคนเลว คนไม่ดี หรือคนไร้จรรยาบรรณเป็นเสมือนจุดด่างพร้อยของการศึกษาแต่ในความเป็นจริงแล้วการจ้างทำงานวิจัย คือ เครื่องมือที่ช่วยให้จบการศึกษาได้ง่ายขึ้น เป็นตัวช่วยหนึ่งที่ทำให้ได้มาซึ่งผลลัพธ์ของผลการศึกษาที่น่าพึงพอใจ และผลการศึกษาที่น่าพึงพอใจนี้จะเป็นใบเบิกทางสู่อาชีพและตำแหน่งงานที่อยากจะเป็นและความจริงที่เป็นจริงคือ คนส่วนใหญ่ที่เลือกว่าจ้างทำงานวิจัยนั้น เป็นผู้ที่มีหน้าที่การทำงานแล้ว เพียงแต่ต้องการวุฒิเพื่อยกระดับตำแหน่งหน้าที่การงาน หรือต่อยอดงานที่ทำอยู่ โดยเฉพาะยกระดับเงินเดือนให้สูงขึ้น

การไปเรียนในห้องเรียนก็สามารถนำความรู้ไปใช้ได้อยู่แล้ว แต่การทำวิจัยต้องยอมรับว่า มันไม่ได้ใช้ในชีวิตจริง และด้วยหน้าที่การงานที่ต้องทำ และที่ต้องรับผิดชอบ ส่งผลกระทบทำให้ไม่มีเวลามากพอที่จะให้เวลากับทุกกิจกรรมได้พร้อม ๆ กัน หรือเท่า ๆ กันตามตั้งใจ ดังนั้น ในการทำงานวิจัยจึงจำเป็นมากที่ต้องใช้บริการ บริษัทรับจ้างทำวิจัยเหล่านั้น ต้องเลือกว่าจ้างบริษัทรับทำวิจัยที่มีความเป็นมืออาชีพ ให้เข้ามาช่วยให้คำปรึกษา ชี้แนะแนวทาง และดำเนินงานแทน ส่วนผู้เรียนหรือผู้วิจัยทำหน้าที่กำหนดหัวข้อ ข้อมูลที่ต้องใช้ รูปแบบงานที่ต้งอการ และทำการตรวจสอบงานว่าใช่กับสิ่งที่ตนต้องการหรือไม่ธุรกิจบริการรับทำวิจัยเปรียบเสมือนเจ้าหน้าที่บรรณารักษ์ห้องสมุด ที่คอยบริการสื่อค้นข้อมูล

จากผลการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ มีความน่าเชื่อถือ และใช้ได้จริง จากชั้นหนังสือในหมวดต่างๆ ที่คุณต้องการใช้ประกอบไว้ในงานวิจัย แต่สิ่งที่พิเศษกว่าการสืบค้นข้อมูลให้คือ ทำหน้าที่ดำเนินงานให้คุณตามแผนงานที่คุณได้วางแนวทางเอาไว้อาจเปรียบเทียบได้ว่าธุรกิจรับจ้างทำงานวิจัย หรือบริการรับวิจัยนั้น เป็นผู้ช่วยมือขวาเพื่อให้คุณทำงานวิจัยได้สำเร็จลุล่วง ไปพร้อมๆ กับงานในหน้าที่ต่างๆ ที่คุณต้องรับผิดชอบแน่นอนว่าข้อดีในการว่าจ้างทำวิจัยอันดับแรกย่อมช่วยให้คุณประหยัด “เวลา” ลงไปได้มาก และอย่างที่กล่าวมาข้างต้นว่า ส่วนใหญ่ผู้ที่ว่าจ้างจะเป็นผู้ที่มีงานประจำทำแล้ว และใช้เวลาส่วนใหญ่ไปกับการทำงานประจำของตนเอง ดังนั้นการว่าจ้างบริษัท THESIS DD รับทำวิจัยจึงเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดอีกทางหนึ่งในการแก้ไขปัญหานี้ หากสนใจใช้บริการและต้องการงานที่มีคุณภาพสูง เพราะดำเนินการด้วยทีม ดร. คุณภาพตัวจริงทุกสาขาวิชา หรือโทร 0805639991 ดร.ปอ

 


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น