Home

28 ธ.ค. 2562

ระวังมิจฉาชีพแฝงตัวรับจ้างทำวิทยานิพนธ์ระวังมิจฉาชีพ แหล่งข่าวจากวิจัยสำนักหนึ่งได้ออกมาให้ข้อมูลเกี่ยวกับ การรับจ้างทำวิทยานิพนธ์ตามช่องทางต่างๆ ซึ่งมีพฤติกรรม หลอกลวงให้โอนเงิน แล้วไม่ส่งงานให้ตามที่ตกลง หรือใช้วิธีผลัดวันไปเรื่อยๆ รวมถึงการปิดช่องทางการติดต่อทำให้เกิดความเสียหาย แต่ไม่มีผู้เสียหายกล้าแจ้งความเพราะกลัวส่งผลต่อต่อการจบการศึกษา โดยแหล่งข่าวยังให้ข้อมูลเพิ่มว่ากลุ่มมิจฉาชีพมีมากถึง 60 กว่า% จากการตรวจสอบเชิงลึกเพื่อเป็นข้อมูลในการคัดกรองเบื้องต้น ได้แก่
 1. ไม่แสดงข้อมูลการศึกษา ความชำนาญ ระดับความเชี่ยวชาญ เพราะส่วนใหญ่ไม่มีความรู้ในการวิจัยอย่างแท้จริง
            2. ไม่แสดงที่อยู่ แผนที่ตั้งสำนักงาน และรูปภาพของผู้รับผิดชอบ มีเพียงเบอร์โทรศัพท์ และไอดีไลน์เท่านั้น
            3. ราคาถูก หรือราคาแพงเกินไป รวมถึงการให้จ่ายหมดเพียงครั้งเดียว
            4. เงื่อนไข ข้อตกลงไม่ยุติธรรรม เอาเปรียบ
            5. ใบสำคัญรับเงิน หลักฐานในการชำระเงิน
            6. ติดต่อลำบาก ถามไม่ตอบ ตอบช้า ตอบไม่ตรงประเด็น
         ดังนั้นหากไปเจอกับสถานการณ์ข้างต้นให้พิจารณาให้รอบคอบด้วย
ด้วยความปราถนาดี  Thesis DD.