Home

15 มิ.ย. 2562

แผนธุรกิจ (Business Plan) BP

ทำวิจัย แผนธุรกิจ (Business Plan)
โดย: ณรงค์ชัย พงศ์วัศพล

          BP มีความสำคัญมาก สำหรับผู้ที่กำลังเริ่มก่อตั้งกิจการ BP เป็นการวางแผนการดำเนินกิจกรรมต่างๆ เปรียบเหมือน GPS บอกเส้นทางตั้งแต่เริ่มไปจนถึงจุดหมายปลายทางทีละขั้นตอนในกระบวนการก่อตั้งกิจการ แผนจะให้รายละเอียดต่าง ๆ ทั้งเรื่องของการตลาด การแข่งขันกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจ การคาดคะเนทางการเงินได้อย่างถูกต้องปลอดภัย และช่วยชี้ ให้เห็นถึงจุดอ่อนและข้อควรระวังด้วยเช่นกันถ้าเปรียบว่าแผนที่ที่ดีย่อมจะให้รายละเอียดถนนหนทาง และทิศทางที่ชัดเจน 
มีแผนปฏิบัติการ ปัญหาอุปสรรค และหนทางที่เตรียมการเพื่อไปสู่ความสำเร็จ การลงทุน งบการเงิน การพยากรณ์ รายได้ รายจ่าย อย่างละเอียด 
           BP ที่ดีอาจจะลงลึกถึงโครงสร้างต่างๆของแผนธุรกิจหรือหัวข้อต่างๆที่อยู่ในแผนธุรกิจก็จะมีคำถามอยู่เสมอว่าถ้าผู้ประกอบการไม่สามารถแสดงรายละเอียดต่างๆ บางส่วนที่เป็นข้อกำหนดของแผนธุรกิจที่จะพึงมี หรือเป็นไปตามข้อกำหนดของหน่วยงานในเรื่องของหัวข้อต่างๆ ของแผนธุรกิจที่ระบุไว้ เช่น ไม่สามารถหาข้อมูลเกี่ยวกับการวิเคราะห์ตลาด แผนการตลาด แผนการบริหารจัดการ แผนการผลิตหรือการบริการ แผนการเงิน คืออาจจะเขียนได้บางส่วนหรือไม่สมบูรณ์ หรือไม่สามารถจัดทำได้เลย จะถือว่าเป็นแผนธุรกิจหรือไม่ โดยเฉพาะเรื่องของแผนการเงิน ซึ่งนอกจากจะต้องมีการจัดทำประมาณการทางการเงินล่วงหน้า เช่น ประมาณการยอดขาย ประมาณการต้นทุนค่าใช้จ่าย งบดุล งบกำไรขาดทุน งบกระแสเงินสด 

1 มิ.ย. 2562

 thesis dd อีกแล้วคับท่าน รับทำวิจัย วิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์ spss แปลภาษา
ใส่ใจลูกค้า ไม่ทิ้งงาน ได้รับคำชมตลอด...


งานดีมีคุณภาพ วิจัยอันดับ 1


ลูกค้า ป เอก ครับ ตามงานไม่ทิ้งลูกค้า


ป โท โลจิสติกส์ ผ่านแว้ว

thesis dd มีความสัมพนธ์ที่ดีกับลูกค้าทุกท่านคับ วิจัยมีคุณภาพ ระดับเทพ ด้วยราคามิตรภาพ