Home

3 เม.ย. 2565

วิทยานิพนธ์ที่ปรึกษา Dr.Team

 วิทยานิพนธ์ที่ปรึกษา Dr.Team


 
ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา Thesis DD ได้ปรับปรุงและขยายบริการป้องกันวิทยานิพนธ์และวิทยานิพนธ์ของเราเพื่อให้การสนับสนุนที่ครอบคลุมมากที่สุดตลอดกระบวนการวิจัย เป็นเวลากว่าทศวรรษแล้วที่ Thesis DD เป็นบริษัทที่ปรึกษาด้านวิชาการที่ให้บริการเต็มรูปแบบชั้นนำสำหรับวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาตรีและสูงกว่าปริญญาตรี ปริญญาโท และการออกแบบ ในขณะที่ที่ปรึกษาทางวิชาการของเรามีประสบการณ์กับสถาบันทางกายภาพและหลักสูตรปริญญาเอกและปริญญาโทออนไลน์ (ในประเทศไทยสหราชอาณาจักรจีนและทั่วโลก) เรามีความเชี่ยวชาญเป็นพิเศษในการช่วยเหลือผู้สมัครเข้าเรียนในมหาวิทยาลัยออนไลน์ที่สำคัญ
 
โดยไม่คำนึงถึงขนาดและความซับซ้อนของการวิจัยเชิงปริมาณหรือเชิงคุณภาพของคุณ หรือไม่ว่าคุณจะเลือกวิธีการแบบผสม TDD มีทีมผู้เชี่ยวชาญที่มีความสามารถพร้อมปริญญาเอก และสามารถให้ "ความช่วยเหลืออย่างสมบูรณ์" แก่คุณได้ สำหรับวิทยานิพนธ์ตลอดหลักสูตรปริญญาเอกของคุณ นักเขียนเชิงนามธรรมและที่ปรึกษาของเราไม่เพียงแต่มีประสบการณ์เท่านั้น แต่ยังผ่านการตรวจสอบอย่างเข้มงวดเพื่อให้แน่ใจว่าคุณได้รับบริการในระดับสูงสุด ที่ปรึกษาส่วนใหญ่ของเราเป็นนักวิจัยหลังปริญญาเอก และ TDD Group ไม่ได้ว่าจ้างที่ปรึกษาระดับจูเนียร์
 
โดยรวมแล้ว ทีมที่ปรึกษาของเรามีประสบการณ์หลายปีในการออกแบบงานวิจัย การจัดการโครงการ การเตรียมต้นฉบับ การทบทวนวรรณกรรม และวิธีการเชิงคุณภาพ รวมถึงการนำไปใช้และการวิเคราะห์ข้อมูล ทีมที่ปรึกษาของเราประกอบด้วยบุคลากรจากหลากหลายสาขาวิชา รวมถึงสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาทางการแพทย์ จิตวิทยา บรรณารักษ์ และสถิติ ทีมที่ปรึกษาทางวิชาการ นักสถิติ ผู้เชี่ยวชาญด้านการวิจัยเชิงคุณภาพ และนักวิเคราะห์ที่ทุ่มเท สามารถให้การสนับสนุนทั้งหมดที่คุณอาจต้องการเพื่อให้แน่ใจว่าคุณได้รับการอนุมัติจากอาจารย์และผู้สอบบัญชีระดับปริญญาตรี ตลอดเส้นทางการวิจัยระดับปริญญาตรีของคุณ
 
เป็นไปได้ว่าหัวหน้างานหรือประธานได้เขียนและตีพิมพ์เนื้อหาในด้านการวิจัยเดียวกันกับการวิจัยวิทยานิพนธ์ หรืออาจใช้วิธีการวิจัยที่คล้ายกับที่คุณต้องการใช้ ในบางสถาบัน นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาจะเลือกศาสตราจารย์ที่จะเป็นผู้ดูแลวิทยานิพนธ์ ในกรณีอื่น นักศึกษาอาจได้รับมอบหมายให้เป็นประธานวิทยานิพนธ์ ภายใต้สถานการณ์ที่เหมาะสม หัวหน้างานของคุณจะมีบทบาทสำคัญในกระบวนการเขียน แก้ไข และทบทวนวิทยานิพนธ์ของคุณ อย่างไรก็ตาม ในบางกรณี บุคคลในบทบาทเหล่านี้อาจแตกต่างจากผู้สอนที่แนะนำนักเรียนอย่างใกล้ชิดที่สุด
 
อาจารย์ประจำมหาวิทยาลัยหรืออาจารย์ใหญ่ร่วมต้องมีส่วนร่วมอย่างแข็งขันในการวิจัยของนักศึกษาและรับผิดชอบอย่างเต็มที่สำหรับนักศึกษาหากอาจารย์ใหญ่ร่วมคนอื่นลาออก คณาจารย์อีกคนที่ได้รับสถานะที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์อาจทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาร่วมกับคณาจารย์ของวิทยาลัยหรือคณาจารย์ที่มีสถานะที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
 
หากมีอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์น้อยกว่าสามคนในคณะเดียว ผู้อำนวยการบัณฑิตศึกษาอาจแต่งตั้งคณาจารย์ที่มีสถานะอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ในคณะอื่นเพิ่มเติมเพื่อจัดตั้งคณะกรรมการประเมินผลเบื้องต้นได้ หากการศึกษาไม่ได้เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดกับแผนกใดแผนกหนึ่ง คณบดีฝ่ายการศึกษาระดับปริญญาเอกของมหาวิทยาลัยอาจแต่งตั้งคณะกรรมการเฉพาะกิจของคณะเฉพาะทางหรือดำรงตำแหน่งเพื่อประเมินความเหมาะสม นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาสูงสุดสองคนสามารถเริ่มทำงานกับคณาจารย์ที่ได้รับการว่าจ้างใหม่ โดยคาดหวังว่าคณาจารย์ที่ได้รับการว่าจ้างใหม่จะได้รับสถานะที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และเงินทุนภายนอกที่เพียงพอเพื่อรองรับนักศึกษา (หากมี) ก่อนที่นักศึกษาจะสมัครเข้าเรียน ในเวลาใด หัวหน้างานจะต้องได้รับการแต่งตั้งอย่างเป็นทางการ
 
การสอบเบื้องต้น นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาจะต้องเลือกหัวหน้างานวิทยานิพนธ์และได้รับการยอมรับ (หรือพิจารณา) เป็นนักศึกษาวิจัยโดยหัวหน้างานนั้น ภายในปีที่สองของหลักสูตรฟิสิกส์ที่เบย์เลอร์ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาจะต้องเข้าร่วมการประชุมกลุ่มวิจัยของคณาจารย์ฟิสิกส์ที่นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษากำลังพิจารณาว่าจะเป็นปริญญาเอกที่มีศักยภาพ ที่ปรึกษาการวิจัย
 
หรือหากคณะกรรมการพิจารณาวิทยานิพนธ์แสดงความกังวลเกี่ยวกับปัญหาการสื่อสารระหว่างที่ปรึกษาและนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และส่วนใหญ่แนะนำให้ย้ายนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาไปยังกลุ่มวิจัยอื่น นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาอาจแสวงหางานวิจัยภายใต้ที่ปรึกษาที่แตกต่างกัน หากผ่านไป 1 ปี คณะกรรมการวิทยานิพนธ์ยังคงมีความวิตกเกี่ยวกับความคืบหน้าของงานวิจัยของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณะกรรมการอาจพิจารณาอุทธรณ์ให้ถอดถอนนักศึกษาออกจากกลุ่มที่ปรึกษาการวิจัยได้
 
หัวหน้างานวิทยานิพนธ์และวิทยานิพนธ์เป็นหรือควรจะเป็นครูสอนพิเศษหรือผู้ช่วยสอนที่นักเรียนสามารถเข้าถึงได้ทุกเวลา นักเรียนต้องการคำแนะนำ เช่น วิทยานิพนธ์และที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์เพื่อช่วยแก้ปัญหาทุกประเภทที่อาจเกิดขึ้นระหว่างการเขียนวิทยานิพนธ์หรือวิทยานิพนธ์ ที่ปรึกษาอนุปริญญาและวิทยานิพนธ์มีความเป็นมืออาชีพ
ที่มา : Thesis DD