27 เม.ย. 2563

การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือวิจัย (IOC, Reliability)

การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือวิจัย 

IOC
ผลงานวิจัยที่ดีเป็นผลมาจากเครื่องมือวิจัยที่มีคุณภาพผ่านระบบการตรวจสอบที่มีมาตรฐาน เป็นที่ยอมรับในวงวิชาการ ได้แก่ แบบทดสอบข้อเขียน แบบวัดประเมินผล แบบสัมภาษณ์ แบบสอบถาม ฯลฯ
ดังที่ได้กล่าวข้างต้นแล้ว เนื้อหาจะมีความเที่ยงตรงได้ก็ต่อเมื่อมีความสอดคล้องกับข้อกำหนด  โดยอาศัย
ผู้เชี่ยวชาญหรือผู้มีประสบการณ์ในการประเมินวิเคราะห์ (face validity) และหาค่าสัมประสิทธิ์ความสอดคล้อง (Indexof Item-Objective Congruence, IOC) ซึ่งมีสูตรดังนี้โดยให้  IOC ความสอดคล้องระหว่างวัตถุประสงค์กับเนื้อหา
          ER ผลรวมของคะแนนจากผู้เชี่ยวชาญทั้งหมด
           N จำนวนผู้เชี่ยวชาญ
เกณฑ์การให้คะแนนเป็น 3 ระดับ คะแนน 1+ เมื่อเนื้อหา มีความสอดคล้อง-1 เมื่อเนื้อหาไม่สอดคล้อง และ 0 เมื่อไม่แน่ใจ แบบทดสอบหรือข้อสอบที่ถือว่ามีความเที่ยงตรงตามเนื้อหาในระดับ
ถือว่ามีความสอดคล้อง (Thesis DD, 2563 : ออนไลน์) สามารถนำไปวัดผลได้มีค่า IOC เท่ากับ x.xx ซึ่งมากกว่า 0.5 จึงนำไปใช้ได้

Reliability ของ Cronbach
ผู้วิจัยได้ทำการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย โดยนำแบบสอบถามไปทดสอบความเชื่อมั่น (Reliability Analysis) กับกลุ่มทดลองที่มีลักษณะคล้ายคลึงกับประชากรที่ต้องการศึกษา จำนวน 30 ชุด แล้วนำมาวิเคราะห์หาค่าความเชื่อมั่น (Reliability) ของแบบสอบถาม โดยใช้วิธีหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา (α-Coefficient) ของครอนบาค (Cronbach, 1974) ซึ่งได้ค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามทั้งฉบับ (Thesis DD, 2563 : ออนไลน์) เท่ากับ x.xx  ซึ่งมากกว่า 0.70 ขึ้นไปจึงนำไปใช้ได้

21 เม.ย. 2563

การสัมภาษณ์เชิงคุณภาพ

การสัมภาษณ์เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อการทำวิจัยเชิงคุณภาพ แบ่งเป็น 3 ประเภท คือ

1. การสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (Structured Interview) เป็นการสัมภาษณ์ที่มีการใช้รููปแบบ คำถาม เหมือนกันทุกคน มีการเตรียมการที่เป็นขั้นตอนที่แน่นอน มีการวางแผนการสัมภาษณ์โดยกำหนดคำถามว่าคำถามใดก่อนหลัง  และมีลักษณะการดำเนินงานที่เป็นมาตรฐานหรือเป็นทางการมาก ผู้ให้สัมภาษณ์ทุกคนจะตอบคำถามเดียวกัน และถามคำถามก่อนหลังเรียงตามลาดับ


2. การสัมภาษณ์แบบไม่มีโครงสร้าง (Unstructured Interview ) เป็นการสัมภาษณ์มีความยืดหยุ่นสูง เปิดกว้าง และไม่เป็นทางการ  จะถามเรื่องใดก่อนหรือหลังก็ได้ รวมทั้งไม่จำเป็นต้องถามคำถามเหมือนกันทุกคนก็ได้ ผู้สัมภาษณ์มีอิสระในการถามและสามารถปรับเปลี่ยนการซักถามให้เหมาะสมกับผู้ให้สัมภาษณ์แต่ละคนได้ในทันที

3. การสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง (Semi-structured Interview) เป็นการสัมภาษณ์ที่มีลักษณะผสมกัน ระหว่างการสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง และแบบไม่มีโครงสร้าง