Service

Service (บริการ)

 

รับทำวิทยานิพนธ์, ค้นคว้าอิสระ, ดุษฏีนิพนธ์

ทุกสาขาวิชา  ระดับ ป.ตรี/โท/เอก

 

 วิเคราะห์ SPSS, AMOS, PLS, LISREL

วิเคราะห์ Contents, Data, Set

 

 รับทำบทความวิจัย ไทย/นานาชาติ

รับทำบทความวิชาการ 

 

  รับทำแผนธุรกิจ วิเคราะห์สภาพแวดล้อม

อุตสาหกรรม เช่น SWOT, TOWS, PEST, 

CANVAS, Strategic Plan และอื่นๆ

 

แปลภาษา อังกฤษ จีน ไทย

 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย เช่น แบบสอบถาม, 

แบบสัมภาษณ์, แผนการเรียนรู้ ฯลฯ

 

รับตรวจ Turnitin และแก้ไขลดเปอร์เซ็นการ

คัดลอกให้เหลือตามต้องการ

 

รับทำบทคัดย่อ, Abstract, สารบัญ, กิติกรรมฯ

บรรณานุกรม, ส่วนประกอบเล่ม ฯลฯ

 

รับทำวิทยะฐานะ ครู และผู้บริหารสถาบัน

 

จัดรูปแบบ Format รูปเล่มของมหาวิทยาลัย


ตรจสอบเปอร์เซ็นการ Copy ก่อนส่งถึงมือลูกค้า

 

รับหาอาจารย์ที่ปรึกษาร่วม, ผู้ทรงคุณวุฒิ, IOC

ทุกสาขาวิชา  ทุกท่านจบการศึกษาปริญญาเอก

 

 

สรุปทำทุกอย่างที่เกี่ยวกับการวิจัย ทุกระดับการศึกษา